Nájemní smlouva ke stažení

nájemní smlouva na byt vzor

Vzor nájemní smlouvy 2016, Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku 2016, vzor NOZ 2016 ke stažení.

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014 Smlouva o pronájmu, podnájmu bytu - formulář, tiskopis, vzor ke stažení zdarma Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Nájemní smlouva vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel :
Jméno Příjmení ........................,
rodné číslo : xxxxxx/xxxx,
trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "pronajímatel" - na straně jedné)

Nájemce:
Jméno Příjmení..........................,
rodné číslo : xxxxxx/xxxx,
trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "nájemce" - na straně druhé)

tuto nájemní smlouvu

Nájemní smlouva ke stažení zde

2. Prohlášení pronajímatele

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky (dále jen byt) č. 2156/8, o výměře 78 m2, (zapsané na LV č. 5588) nacházející se v prvním nadzemním podlaží bytového domu v Pelhřimově č. p. 2156 (LV č. 6589) - bytový dům, k. ú. Pelhřimov, postavený na pozemku st.p.č.3685/1 v k. ú. Pelhřimov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 267/13661 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 3685/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 5588 a č. 6589 pro obec a k. ú. Pelhřimov u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov. Byt uvedený v předchozím odstavci je vybaven kuchyňskou linkou, plynovým sporákem a plynovými kamny.

3. Předmět smlouvy

Pronajímatel se zavazuje byt uvedený v čl. 2 této smlouvy včetně vybavení tam uvedeného přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce. Nájemce bude užívat shora vymezený byt po dobu tří let, a to od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2017. Spolu s bytem má nájemce právo spoluužívat společné prostory domu a sklep.

4. Nájemné

Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu nájemné ve výši 7.500,- Kč měsíčně (slovy: sedm tisíc pět set korun českých) vždy každý měsíc předem na účet pronajímatele č. 589689578/0620, a to nejpozději k 15. dni v měsíci. Nájemce se zavazuje společně s nájemným platit na účet pronajímatele zálohy na služby ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Pronajímatel je povinen provést jedenkrát ročně vyúčtování přeplatků a nedoplatků za zálohy na poskytnuté služby a plnění poskytované s užíváním bytu. Pronajímatel se zavazuje případný přeplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění poskytované s užíváním bytu vyplatit nájemci do 15 dnů od provedeného vyúčtování. Nájemce se zavazuje případný nedoplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění poskytované s užíváním bytu uhradit pronajímateli při platbě nadcházejícího nájemného na pronajímatelem uvedený bankovní účet. Nájemcovo právo na nahlížení do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby a pořizování si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie tím není dotčeno.

5. Složení peněžité jistoty

Pronajímatel se dohodl s nájemcem, že nájemce složí k rukám pronajímatele při podpisu této smlouvy peněžitou jistotu ve výši nájemného za dva měsíce, tj. ve výši 15.000,- Kč. Pronajímatel se zavazuje vrátit nájemci při skončení nájmu složenou jistotu se zákonnými úroky, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce vyklidil byt.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

I.

Pronajímatel zpřístupní nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání dne 1.2.2014, kdy zároveň předá nájemci klíče od bytu a vstupních dveří.

II.

Strany se dohodly, že nezbytné služby související s užíváním bytu, tak jak jsou vymezeny v ust. § 2246 odst. 2 občanského zákoníku, zajistí pronajímatel po dobu trvání nájmu. Rozúčtování a úhrada služeb se bude řídit příslušným právním předpisem.

III.

Strany se dohodly na vyloučení zvyšování nájemného ze strany pronajímatele po dobu trvání této nájemní smlouvy.

IV.

Nájemce se zavazuje užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Pronajímatel je povinen udržovat po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů a udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce je oprávněn provádět úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu, není-li v zákoně uvedeno jinak, pouze se souhlasem pronajímatele. Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá. Nájemce je povinen oznámit ihned pronajímateli poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, a bez zbytečného odkladu oznámit takové poškození nebo vadu, které brání obvyklému bydlení. Pronajímatel je povinen odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.

V.

Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli svoji nepřítomnost v bytě delší než dva měsíce předem.

VI.

Nájemce je povinen oznámit zvýšení počtu osob žijících v domácnosti nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců, kdy daná skutečnost nastala. Nájemce si je vědom toho, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, dopouští se závažného porušení svých povinností. Pronajímatel má právo pro závažné porušení nájemcových povinností vypovědět nájemci nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal. Pronajímatel požaduje, aby v nájemcově domácnosti žilo maximálně 6 osob, neboť větší počet osob přesahuje kapacitu nájemcova bytu a nesplňuje obvyklé pohodlné a hygienicky vyhovující podmínky.

VII.

Součástí smlouvy je i protokol o stavu měřidel v bytě.

7. Zánik nájmu

I.

Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně.

II.

Pronajímatel je povinen ve výpovědi nájmu uvést výpovědní důvod.

III.

V den, kdy nájem končí, odevzdá nájemce pronajímateli byt společně s klíči a zpřístupní byt pronajímateli v užívání. Nájemce odevzdá by ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Nájemce je povinen při skončení nájmu uvést byt do původního stavu.

8. Závěrečná ustanovení

I.

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Pelhřimově dne 31. 1. 2014

Pronajímatel : Jméno Příjmení
Nájemce: Jméno PříjmeníNájemní smlouva ke stažení

ve formátu .doc

Vzor nájemní smlouvy 2014, Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku 2014, vzor NOZ 2014 ke stažení.

vzorová smlouva o nájmu bytu

Použijte vzorovou smlouvu o nájmu bytu, která je platná od ledna 2014. Změnou občanského zákoníka došlo ke změnám i ve znění smlouvy o nájmu bytu. Toto je vzor smlouvy o nájmu bytu, avšak doporučujeme sepsání smlouvy o nájmu bytu advokátem, jelikož každá smlouva je individuální.