Plná moc ke stažení

Plná moc vzor

Plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Plná moc - vzor, formulář, tiskopis, informace, náležitosti Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Plná moc vzor

Já, níže podepsaný .............................................................................................
Narozen (a) ..........................................................................................................
Bytem trvale: ........................................................................................................

uděluji plnou moc:

Panu (paní) ..........................................................................................................
Narozenému (narozené) ...................................................................…………...
Bytem trvale: ........................................................................................................

k tomu, aby mne ve všech právních věcech zastupoval, aby jednal s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, zejména:

  • podával návrhy a žádosti,
  • přijímal veškeré doručované písemnosti,
  • uzavíral smíry a narovnání,
  • podával řádné i mimořádné opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdával se jich,
  • uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků,
  • vymáhal nároky, plnění nároků, přijímal plnění nároků.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.


V ........................................................, dne ........................................................
…………………………………….
Zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V ........................................................, dne ...................................................................
…………………………………………….
Zmocněnecplná moc ke stažení

ve formátu .doc