Dohoda o ukončení ke stažení

Dohoda o ukončení vzor

Dohoda o ukončení nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Dohoda o skončení nájmu bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Dohoda o ukončení nájmu bytu vzor

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel :
Jméno Příjmení ........................,
rodné číslo : xxxxxx/xxxx,
trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "pronajímatel" - na straně jedné)

Nájemce:
Jméno Příjmení..........................,
rodné číslo : xxxxxx/xxxx,
trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "nájemce" - na straně druhé)

se dnešního dne dohodli na skončení nájmu bytu dohodu.

I.

Nájemní smlouvou ze dne 1. 2. 2014 přenechal pronajímatel nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce byt č. 2156/8, o výměře 78m2, (zapsané na LV č. 5588) nacházející se v prvním nadzemním podlaží bytového domu v Pelhřimově č. p. 2156 (LV č. 6589) - bytový dům, k. ú. Pelhřimov, postavený na pozemku st.p.č.3685/1 v k. ú. Pelhřimov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 267/13661 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 3685/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 5588 a č. 6589 pro obec a k. ú. Pelhřimov u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimově.

II.

Pronajímatel se s nájemcem dohodl na skončení nájmu bytu ke dni 30. 9. 2014.

III.

Nájemce odevzdal pronajímateli ke dni skončení nájmu byt společně s klíči a zpřístupnil byt pronajímateli v jeho užívání. Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu ve stavu v jakém ho odevzdal nájemci, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při běžném užívání.

IV.

Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každý z účastníků této dohody obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 31. 1. 2014

Pronajímatel : Jméno Příjmení
Nájemce: Jméno Příjmenídohoda o ukončení nájmu ke stažení

ve formátu .doc

Vzor dohoda o ukončení nájmu, vzor volně ke stažení