Výpověď nájmu ke stažení

Výpověď nájmu na byt vzor

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou ze strany nájemce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce, doba určitá - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou ze strany nájemce vzor

Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel :
Jméno Příjmení ........................,
rodné číslo : xxxxxx/xxxx,
trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "pronajímatel" - na straně jedné)

Nájemce:
Jméno Příjmení..........................,
rodné číslo : xxxxxx/xxxx,
trvalé bydliště : přesná adresa
(dále jen "nájemce" - na straně druhé)

V Praze, dne 12. 01. 2014

Na základě nájemní smlouvy ze dne ………… mám na dobu určitou, tj. do 31. 8. 2016, pronajatý byt ……….. s příslušenstvím ve ......... nadzemním podlaží domu č. p. ….., v ulici ............. (adresa). Byt se nachází v bytovém domě č.p. ......... , stojící na pozemku st. p.č. .............., vše zapsáno v LV č. ............... , vedeném u Katastrálního úřadu pro ............. Katastrální pracoviště ............... , katastrální území ……, obec ….. .

K 1. 3. 2015 jsem uzavřel novou pracovní smlouvu s místem výkonu práce v Ostravě. Vzhledem k velké distanční vzdálenosti mezi místem nájmu bytu a místem výkonu práce, nemohu dále setrvat v pronajatém bytě.

Ze shora uvedeného důvodu nájem uvedeného bytu tímto vypovídám.
V souladu s ust. § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva vypovědět nájem na dobu určitou z důvodu změny okolností, z nichž bylo při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu vycházeno. Mám za to, že z důvodu změny práce vzdálené od dosavadního místa nájmu bytu, kam nebude možné bez obtíží dojíždět, nelze po mě rozumně požadovat, abych v nájmu pokračoval.

Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v zákonné tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1. 12. 2014 Nájem tak skončí k 28. 2. 2015.

..............................................
(vlastnoruční podpis)
jmeno a příjmení nájemce,
adresa pro doručování
telefon

(pozn.: běh nájemní lhůty a její konec navazuje na skutečnost, že výpověď nájmu bytu byla pronajímateli doručena do konce měsíce)výpověď nájmu ke stažení

ve formátu .doc